Cenu aptauja- “Kokskaidu granulu piegāde AS “SIMONE” vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai”, ident.Nr.1-5/1/2018/2-10/2020-3

Iepirkuma priekšmets – kokskaidu granulu piegāde saskaņā ar cenu aptaujas nolikumu.

Prasības:

 1. Līgumu noslēgšanas vieta: Parka iela 2C, Alūksne, Alūksnes novads.
 2. Kokskaidu granulu piegādes adreses:
  1. Ziemeru iela 12, Alūksne, Alūksnes novads;
  2. Katlu māja “Pīlādži”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads;
  3. Katlu māja, “Dārziņi-Lazdas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads.
 3. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
 4. Piedāvājums iesniedzams papīra formātā, nosūtot ierakstītā pasta sūtījumā uz AS “SIMONE”, Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, līdz 2020. gada 12.maija, plkst. 15.00.
 5. Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena par piegādes periodu.

Pretendentam jāiesniedz:

 1. Finanšu piedāvājums
 2. Tehniskā specifikācija

Kontaktpersona:
AS “SIMONE” valdes loceklis Mārtiņš Kaļva

Parka iela 2C, Alūksne, LV – 4301
e-pasts: [email protected]
tālrunis: 28665428

Iepirkums izsludināts 29.04.2020.

Cenu aptauja – “Koksnes šķeldas piegāde AS “SIMONE” vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai”, ident.Nr.1-5/1/2018/2-10/2020-2.

Iepirkuma priekšmets kurināmās šķeldas piegāde saskaņā ar cenu aptaujas nolikumu.

Prasības:

 1. Šķeldas piegādes adrese – Parka iela 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 2. Kurināmā piegādes periodi:
  • no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.martam (ziemas periods);
  • no 2021.gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim (vasaras periods);
  • visa 2020./2021.gada apkures sezona.
 3. Cenu piedāvājumu var iesniegt par vienu vai visiem kurināmā piegādes periodiem, sagatavojot finanšu piedāvājumu par katru periodu atsevišķi.
 4. Cenu piedāvājums iesniedzams ierakstītā pasta sūtījumā AS “SIMONE”, Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, līdz 2020. gada 12.maija plkst. 15:00.
 5. Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena par piegādes periodu.
 6. Līgums tiks slēgts ar vienu pretendentu par kurināmā piegādi visai apkures sezonai vai diviem- par ziemas un vasaras periodu.

Pretendentam jāiesniedz:

 1. Finanšu piedāvājums (vasaras periodam);
 2. Finanšu piedāvājums (ziemas periodam);
 3. Finanšu piedāvājums (visai apkures sezonai);
 4. Tehniskā specifikācija.

Kontaktpersona:
AS “SIMONE” valdes loceklis Mārtiņš Kaļva

Parka iela 2C, Alūksne, LV – 4301
e-pasts: [email protected]
tālrunis: 28665428

Iepirkums izsludināts 29.04.2020.

Tirgus izpēte - cenu aptauja –
“Katlu mājas Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršota fasādes atjaunošana”

Iepirkuma priekšmets

katlu mājas fasādes atjaunošana saskaņā ar Ēkas fasādes vienkāršotas atjaunošanas dokumentācijas prasībām (Fasādes siltināšana, Parka 2C_dokumentācija)

Prasības:

1) Pretendentam jābūt iekļautam Būvkomersanta reģistrā.

2) Pretendentam ir iepriekšēja pieredze šādu darbu veikšanā.

3) Pirms darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķina veikšanas, ir jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas. Pretendentam jāuzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja darbu gaitā, veiktajos aprēķinos, atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus varēja un pretendentam vajadzēja paredzēt. Šādā gadījumā pretendentam nav tiesību prasīt kopējās līguma cenas palielināšanu.

4) Remontdarbu izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

5) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 1. aprīlim, plkst. 16.00. Piedāvājums ir jāiesniedz elektroniski uz e-pastu: [email protected] līdz 2020.gada 1.aprīlim, plkst. 16:00 ar norādi: tirgus izpēte-cenu aptauja „Katlu mājas Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršota fasādes atjaunošana”.

6) Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu.

Pretendentam jāiesniedz:

Kontaktpersona:

AS “SIMONE” valdes loceklis Mārtiņš Kaļva

Parka iela 2C, Alūksne, LV – 4301
e-pasts: [email protected]
tālrunis: 28665428

Iepirkums izsludināts 18.03.2020.