SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA” kā sadarbības partneris piedalās Alūksnes novada pašvaldības projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” realizācijā.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Specifiskā atbalsta mērķis 5.6.2 “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.

Projekta mērķis: izveidot komercdarbībai piemērotu infrastruktūru Alūksnes novadā, radot jaunas darbavietas, piesaistot nefinanšu investīcijas, revitalizējot degradēto teritoriju un nodrošinot videi draudzīgu un ilgtspējīgu teritorijas izaugsmi.

Projekta ietvaros plānotās darbības:

 1. Ražošanas ēkas “Biznesa stacija” izbūve ar nepieciešamajiem inženierkomunikāciju pieslēgumiem;
 2. Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūve;
 3. Infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielas posmā;
 4. Ražošanas ēku izbūve komersantiem Alūksnes novada teritorijā;
 5. Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgas ceļu infrastruktūras pārbūve Alūksnes novada teritorijā

Projekta mērķa grupas:

 • Alūksnes pilsētā un novadā darbojošies saimnieciskās darbības veicēji – vairāk nekā 32 uzņēmumi, kuru darbības pamatdarbības jomas saistītas ar ražošanu, tirdzniecību, pārvadājumiem un citām nozarēm, kas ir svarīgas novada attīstībai
 • potenciālie komersanti, investori un vietējie uzņēmumi;
 • projekta sadarbības partneri.

Projekta ieviešanas rezultātā plānots:

 • atjaunot degradēto teritoriju 7,62135 ha platībā:
  • veicināt industriālās apbūves teritorijas attīstību;
  • paplašināt Alūksnes novada industriālo zonu izmantošanas iespējas;
 • izveidot vismaz 111 jaunas darba vietas;
 • piesaistīt investīcijas 10 749 597 EUR apmērā.

Projekta kopējās izmaksas ir 6 842 863,15 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 5 000 000 EUR.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums – 15 mēneši laikā no vienošanās par projekta realizāciju noslēgšanas brīža.

Projekts izstrādāts, balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu un 10. punktu un Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam Rīcības plāna punktu U.1.5. Attīstīt uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamo infrastruktūru, 1.2.1. punktu “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā”.

SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA” kā sadarbības partneris projekta ietvaros piedalās būvprojekta “Biznesa stacijas būvniecība” realizācijā ar mērķi izbūvēt centralizētās siltumapgādes atzaru Tālavas ielā 5, Alūksnē un tai piegulošajā teritorijā Alūksnes pilsētā.

Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa, projektā iekļautās aktivitātes vada Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītājas Sanita Adlere, Santa Supe un Una Tetere-Teterovska.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Realizētie projekti:

Projekts: Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/021
„ KATLU MĀJU DARBĪBAS OPTIMIZĀCIJA UN ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA ALŪKSNĒ ”  
Darbi pabeigti 2013.gadā.
40% no šā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienība.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1 470 207,85 EUR.
Finansējuma saņēmējs: AS „SIMONE”.

Projekts: Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/020
„ SILTUMTRAŠU REKONSTRUKCIJA UN JAUNU SILTUMTRAŠU IZBŪVE ALŪKSNĒ ”  
Darbi pabeigti 2013.gadā.
39% no šā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienība.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1 414 269,87 EUR.
Finansējuma saņēmējs: AS „SIMONE”.

Projekti īstenoti sadarbībā ar:

Katlu māja pēc ES projekta īstenošanas:

Katlu māja pirms ES projekta īstenošanas: